Webbstrategi – för fler affärer

En webbstrategi behöver varken vara krånglig eller svår. Det viktigaste är att du formulerar en strategi som du kan utgå från och ta stöd av i ditt löpande arbete. Vad som ska ingå i din digitala strategi avgörs delvis av hur din affärsidé och verksamhet ser ut, men några grundläggande saker är:

  • målgruppsanalys
  • syfte och mål
  • val av plattformar och kanaler

Benchmarka gärna – men kopiera inte

Ta gärna inspiration av andra som du tycker gör något bra, men kopiera inte rakt av. Allt från ord- och bildval till digitala marknadsföringsplaner styrs av din affärsstrategi och din målgrupps behov. Och din verksamhet är inte identiskt med dina konkurrenters!

Varför behövs en digital strategi?

En digital strategi ska hjälpa dig att använda digitala plattformar (som din webbplats) och andra kanaler (som sociala medier) på ett sätt som stöttar dina affärsmål. Strategin sätter de övergripande ramarna för var och på vilket sätt ni ska synas och agera och vad det ska leda till.

Vad ingår i en webbstrategi?

En digital strategi kan innehålla många olika saker och kan utformas på olika sätt. Vad du bör ha med i din digitala strategi beror bland annat på hur stor eller komplex din organisation är, vilka långsiktiga affärsmål du har och hur dina kunders köpresa ser ut. Om din digitala strategi blir alltför omfattande finns risk att den snarare försvårar och inte underlättar ditt arbete.

Den digitala strategin är viktig för att flera personer ska kunna vara delaktiga i arbetet och gör det lättare för er att prioritera vad ni ska göra. Se till att du får ner strategin på pränt så att det blir lätt för andra att ta del av den. Några grundläggande saker som bör finnas med är därför:

  • kanalval (på vilka plattformar och i vilka kanaler når ni era kunder?)
  • syfte och mål (hur ska de olika plattformarna och kanalerna användas och i vilket syfte?)
  • ansvarsfördelning (vem gör vad? hur och när?)
  • koppling till dina affärsmål (hur ska de digitala aktiviteterna leda dig närmare affärsmålen?)

Vi hjälper dig att utforma en plan

När den digitala strategin är utformad är det dags att konkretisera den i en handlingsplan. Se till att involvera alla som kommer att vara delaktiga i att driva arbetet framåt. Om du lyckas förankra både strategi och handlingsplan har du större möjligheter att lyckas.

Följ upp, analysera och ta lärdom!

Allt handlar egentligen om planering och om att då och då lyfta blicken. Det är lätt att stirra sig blind på de små detaljerna och tappa den långsiktiga ambitionen. Vi rekommenderar att du tar dig tid att bland annat ser över hur din webbplats presterar och hur konverteringsgraden ser ut. Sätt upp konkreta och relevanta mål som du tror kommer att leda till fler affärer för dig. Följ sedan upp dina mål kontinuerligt, till exempel 1 gång i månaden. Ta hjälp av verktyg som Google Analytics eller hör av dig till oss för månatlig rapportering och måluppföljning.